Første informasjonsmøte gjennomført

Mandag 8. mai ble det første informasjonsmøtet om nye skogbruksplaner gjennomført på Victoria Hotell – Flisa. Et par titalls interesserte møtte opp, og de fikk mye nyttig informasjon.

På tide med oppdaterte planer
Fra venstre: Arne Rønaasen – leder for planutvalget, Dag Kjetil Gjerdrum – Skogbrukskontoret for Våler og Åsnes, og Rune Glæserud – Prosjektleder fra Glommen Mjøsen Skog. Alle tre bidro med informasjon til skogeierne på møtet 8. mai

De siste og gjeldende skogbruksplaner for Åsnes sydøst er fra 2007. For Grue øst er siste oppdatering fra 2012. Med tanke på at miljøkartlegging skal være oppdatert hvert 15. år så er det på høy tid med en ny runde nå. I tillegg har det kommet en ny PEFC-standard som ble gjort gjeldende for noen måneder siden, og her er det også andre krav enn tidligere.

Tidligere krav var at eiendommer med under 100 dekar skog ikke hadde krav om miljøregistreringer. Nå er arealgrensen satt til 50 dekar. Nytt er det også at eiendommer med 1.500 dekar produktiv skog eller mer må avsette og kartfeste minst 5% av arealet som biologisk viktige områder (BVO). Les mer om BVO her

Hvis dette ikke er på plass så får man ikke solgt tømmer fra eiendommen.

Øst og vest for Glomma

Mange skogeiere i takstområdet Grue øst og Åsnes sydøst har også skog på vestsiden av Glomma.

– Dette løser vi for de det gjelder, forsikret Rune Glæserud som er prosjektleder for Glommen Mjøsen skog. Eiendommene må sees helhetlig. De som har skog på vestsiden og tegner seg for ny skogbruksplan nå vil være miljøregistrert på forskriftsmessig måte, forsikret han.

En av årsakene til at det har blitt slik er at takstområdet øst for Glomma var definert i lang tid før kravet om 5% BVO ble satt i PEFC-standarden. Slik det har blitt nå vil dette bli løst på best mulige måte for skogeierne.

Historikk blir med videre

Grunnlaget for taksten er blant annet laserscanninger foretatt for noen år tilbake, historiske data fra eksisterende skogbruksplaner, og flyfotografering foretatt i 2022.

– All data skogeierne har elektronisk i eldre versjon av Allma eller i andre digitale skogbruksplaner vil bli med videre, forsikret Glæserud.

Satelittbilder som bare er noen uker gamle blir også brukt som en del av grunnlaget. Med dette hjelpemiddelet vil man få med seg hogst som er gjennomført nylig. Datagrunnalget for taksten som gjennomføres nå er med andre ord omfattende. Skogeierne kan forvente god presisjon og nøyaktighet i det som leveres.

Økonomisk er det meget gunstig for skogeierne å bli med på fellestakst nå, i stedet for å vente til det er konkret behov. Det gis 45% statstilskudd til fellesprosjektet. Priseksempler finner du på side 2 i informasjonsbrosjyren.