Info – biologisk viktige områder

Informasjon om kartfesting av Biologisk Viktige Områder for eiendommer over 1 500 dekar

I løpet av 2022 ferdigstilte PEFC Norge en ny versjon av PEFC skogstandard. Den nye skogstandarden ble gjeldende fra 1. mars 2023. I den nye skogstandarden er det krav (punkt 23) om at «For skogeiendommer over 1500 dekar produktiv skog skal minst 5 % av skogen avsettes og kartfestes som biologisk viktige områder senest i forbindelse med første skogbruksplanprosjekt». Dette kravet gjelder nå for deg som skogeier i Grue øst/Åsnes sydøst.

For skogeiere med sammenhengende teiger over 10 000 dekar er det krav om landskapsplan (i både gjeldende og ny skogstandard). I landskapsplanen er det krav om kartfesting av 5% BVO og således behøver ikke teiger med landskapsplan en separat kartfesting av BVO.
Eiendommer over 1 500 daa produktiv skog skal kartfeste 5% BVO arealer etter nytt kravpunkt 23 i ny PEFC Skogstandard. Vi vil gjøre analyser og prioriteringer av arealer ut ifra areal kategoriene som kan inngå i 5% BVO arealet.

Det er verneområder, nøkkelbiotoper, naturtyper og prioriterte arter som prioriteres først. Deretter kan blant annet kantsoner, tiurleiker og skogtyper med biologisk verdi inngå. Skogeier skal sitte i førersete ved valg av arealer, samtidig skal det være i tråd med areal kategoriene kravpunktet godtar. Alt foregår med kartanalyser og bruk av eksisterende miljø og skogdata.

Det utføres ikke feltarbeid i denne prosessen. Vi legger opp til en tett dialog med skogeier. Allma brukes som kartverktøy, og arealer dokumenteres i Allma kartet og planrapporter. Dette produktet ferdigstilles sammen med planproduktet du bestiller.

Produktet prises med ett fast beløp per eiendom, pluss etter medgått tid. Fastbeløpet dekker analyser og prioriteringer av de første areal kategoriene. Videre analyser og dialog med skogeier dekkes etter medgått tid.

Fastbeløp per eiendom: 1.900,-
Timepris for medgått tid:  1 000 ,-

Alle priser tillegges mva.

Spørsmål; ta kontakt med prosjektleder i Glommen Mjøsen Skog.